Průběžné hodnocení Jednotného národního rámce

Zpráva s názvem Průběžné hodnocení Jednotného národního rámce je výstupem druhé etapy první fáze projektu Zvyšování protikorupční odolnosti metodik jednotného národního rámce pro programové období 2021–2027.

Hlavním obsahem této zprávy je komparace připravovaného Jednotného národního rámce s Jednotným metodickým prostředím, posouzení souladu metodik JNR se Strategií pro boj s podvody a korupcí v rámci čerpání fondů SSR a Akčním plánem její implementace pro období 2021–2027, posouzení míry transparentnosti a administrativní zátěže a následně pak formulace konkrétních doporučení.

Hlavním cílem evaluace je zhodnotit protikorupční potenciál prvků, které byly prostřednictvím metodických pokynů (MP) vloženy do JNR za účelem zvyšování míry transparentnosti a protikorupční odolnosti celého prostředí implementace fondů EU pro politiku soudružnosti. Dále je záměrem evaluace vyhodnotit soulad metodického prostředí se Strategií pro boj s podvody a korupcí v rámci čerpání fondů SSR (Strategie) a Akčním plánem (AP) její implementace pro období 2021+. 

Ke stažení – Průběžné hodnocení Jednotného národního rámce