Protikorupční robustnost jednotného národního rámce

Astra ČR logo

Byť pokusy o zneužívání fondů jako příležitost pro snadné obohacení nejsou masově spojeny se selháním implementační struktury, průzkumy opakovaně ukazují, že zvyšování transparentnosti je považováno za nejúčinnější nástroj v potírání korupce v rámci fondů EU. 

Úkolem jednotného národního rámce (JNR) je sestavit soubor jasných, srozumitelných a předvídatelných pravidel, který by přispěl k zajištění účinného, transparentního a závazného systému implementace fondů EU v současně startujícím programovém období. Zůstává žádoucím strukturu pravidel nadále zjednodušovat z hlediska administrativní náročnosti a souběžně posilovat principy transparentnosti a tím snižovat rizika podvodů a korupce.

Základním cílem projektu Zvyšování protikorupční odolnosti metodik jednotného národního rámce pro programové období 2021-2027, který realizuje Asociace pro transparentnost, z.s., je zvyšování transparentnosti metodického prostředí programového období 2021+ s ohledem na co nejnižší administrativní zátěž zaměstnanců implementační struktury daných fondů, žadatelů i příjemců.  

V návaznosti na zkušenosti se slabými místy z hlediska transparentnosti a administrativní zátěže identifikovanými během programového období 2014-2020 směřují projektové výstupy k identifikaci problematických pasáží v metodických pokynech JNR, operačních manuálech řídících orgánů a příručkách pro příjemce a žadatele jednotlivých operačních programů. Současně má projekt za úkol doplnit dané dokumenty o metodické prvky a nástroje, opatření či postupy, které pomohou předcházet podvodnému jednání.

Konkrétně bude projekt v rámci JNR hodnotit například oblasti jako je střet zájmů, rozkrývání vlastnické struktury, transparentnost procesů, opatření proti omezování politických vlivů, preventivní prvky bránící podvodům či prosazování kultury odmítající podvody. 

V důsledku projektu se očekává:

  1. Úprava hodnocených metodických prvků JNR, které mají za cíl zvýšení transparentnosti či snižování rizika podvodů a korupce v prostředí fondů EU 
  2. Úprava relevantních částí řídící dokumentace (operačních manuálů) řídících orgánů operačních programů 
  3. Úprava relevantních částí příruček pro žadatele a příjemce operačních programů 

 

Období realizace projektu: 1. 1. 2021 – 31. 7. 2022 

Projekt Zvyšování protikorupční odolnosti metodik jednotného národního rámce pro programové období 2021-2027 je spolufinancován Evropskou unií. 

Registrační číslo projektu: CZ.08.1.125/0.0/0.0/16_004/0000257