Příručka o korupci

Publikace, kterou hodláte otevřít, vznikla jako součást projektu Mapování rizik korupce v regionech realizovaného Asociací pro transparentnost,z.s. Jeho primárním cílem bylo přispět ke změně stavu v kontextu korupce v ČR na úrovni regionální vlády, který se vyznačuje absencí dat o konkrétních projevech a dopadech korupčního jednání, indikátorech rizika a efektivitě protikorupčních mechanismů včetně úrovně transparentnosti na místní úrovni.

Kladli jsme si otázky, jaké jsou na jednotlivých místních a regionálních úrovních nastaveny nástroje k posilování protikorupčních a kontrolních mechanismů, jak samosprávy postupují v rámci prevence vzniku nežádoucích vazeb a střetu zájmů, jak je nakládáno s řízením a vyhodnocováním rizik korupce a jaká opatření jsou přijímána k jejich snížení.

Podstatná část výstupů se také věnovala otázce znalostí, dovedností a postojů úředníků a zastupitelů regionálních a místních samospráv v oblasti korupce a její prevence. Ze zpracovaných výsledků projektu vyplývalo většinou přesvědčení, že reprezentanti samospráv, ať už političtí či úředničtí, nevnímají míru obecného vzdělávání o korupci a školení na téma řešení korupčních situací za dostatečnou, což bylo impulzem k tvorbě vzdělávací příručky, ve které jsme se snažili předložit konkrétní informace o korupčních rizicích a možných protikorupčních opatřeních tak, aby v nich úředník či zastupitel místní samosprávy našel to nejdůležitější, a zároveň ho „nepřeválcovala“ řeč paragrafů.

Jednotlivé kapitoly jsme doplnili i krátkými testy, cvičeními a modelovými situacemi, na kterých je možné si nabyté znalosti ověřit. Dalším ozvláštněním jsou data ze sociologického šetření, které jsme realizovali ve spolupráci s firmou IPSOS, s.r.o., na podzim roku 2018. Šetření probíhalo po celé ČR na různých úrovních výkonu veřejné moci. Metodou sběru dat bylo online dotazování formou strukturovaného dotazníku s zavřenými i otevřenými otázkami o průměrné délce 10 minut.

Není-li uvedeno jinak, veškeré grafy a tabulky v této příručce zobrazují výsledky tohoto průzkumu. Podrobnější informace k průzkumu lze dohledat na našich stránkách. Věříme, že mezi množstvím existujících materiálů o korupci, transparentnosti a občanské participaci si tato publikace nalezne své místo, že se stane praktickým manuálem pro své čtenáře a že nezapadne.

Ke stažení: ASTRA – Příručka o korupci