Mapování rizik korupce v regionech

I přes dlouhodobou snahu ČR prosazovat protikorupční opatření do všech oblastí veřejného vládnutí lze konstatovat, že veřejná správa v České republice trpí vysokou mírou korupce a nízkou mírou transparentnosti.

Z mnoha současných průzkumů veřejného mínění vyplývá, že důvěra občanů v objektivnost a nestrannost úředníků a úřadů (na centrální, regionální i místní úrovni) je na minimu. Korupce se v řadě případů (zejména u veřejných zakázek) považuje za něco běžného.

Zároveň však není možné vytvářet dlouhodobé protikorupční strategie, které by reflektovaly specifika daného regionu či města, a mohly tak účinně snižovat míru korupčních rizik. Důvodem je fakt, že většina protikorupčních výzkumů je zaměřena na stanovení míry korupce v zemích či celých sektorech. Na úrovni regionálních a místních samospráv data o projevech, indikátorech a efektivitě protikorupčních mechanismů chybí, stejně tak jako o míře transparentnosti veřejných procesů a dodržování principů otevřeného vládnutí. Analýza takových dat by přitom mohla vést k nastavení skutečně efektivních nástrojů, které zlepší prostředí, ve kterém korupce vzniká, a k posílení jeho protikorupčního potenciálu.

Cílem projektu Mapování rizik korupce v regionech, který realizuje Asociace pro transparentnost, z.s., je zvýšení transparentnosti a účinnosti veřejné správy cestou snížení korupčních příležitostí a jednání, zavádění nástrojů hodnocení dopadů korupce, dalšího vzdělávání, posílení komunikace s veřejností a zavádění principů otevřeného vládnutí a podpory občanské participace.

Projekt by měl prostřednictvím svých výstupů odpovědět na otázky, jaké jsou na jednotlivých místních a regionálních úrovních nastaveny nástroje k posilování protikorupčních a kontrolních mechanismů a nástroje pro prevenci vzniku nežádoucích vazeb a střetu zájmů, jaké jsou způsoby identifikace, aktualizace a vyhodnocování rizika korupce a jaká adekvátní opatření byla přijata k jejich snížení. V neposlední řadě by mělo být zmapováno, jak je v rámci regionů nastaven a propagován systém umožňujícího nahlášení podezření na korupci či nezákonné jednání.

Kromě toho je projekt zaměřen na hodnocení zásadních koncepčních změn vyplývajících ze Strategie pro boj s podvody a korupcí v rámci čerpání fondů SSR v období 2014-2020 a to především v oblasti vyšší transparentnosti procesů, nastavení mechanismů zamezujících korupčnímu jednání při přípravě výzev a výběru projektů a identifikaci indikátorů korupce.

Dílčími cíli projektu jsou:

  1. Identifikace a popis korupčních rizik (úplatkářství, klientelismu, střetu zájmů, nepotismu i nepřímého úplatkářství) spojených s využíváním veřejných prostředků na úrovni regionálních a místních samospráv, formulace doporučení pro jejich minimalizaci;
  2. Posílení znalostí, dovedností a postojů zaměstnanců regionálních a místních samospráv v oblasti identifikace rizik korupce a její prevence;
  3. Posílení zapojení veřejnosti do kontroly účelnosti a hospodárnosti nakládání s veřejnými prostředky včetně prostředků ESIF na regionální a místní úrovni.

Výstupy projektu budou využívány dlouhodobě při snižování korupčních rizik v oblastech nejvíce ohrožených korupcí na regionální a místní úrovni, jakými jsou veřejné zakázky a dotační programy (v rámci ESIF i mimo jejich působnost).

Datum zahájení realizace projektu: 1. 6. 2017

Datum ukončení projektu: 15. 12. 2019

Projekt Mapování korupce v regionech je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo projektu: CZ.08.1.125/0.0/0.0/16_004/0000092

www.strukturalni-fondy.cz/optp