Finální zpráva se závěry výzkumné části projektu

S cílem identifikovat a popsat korupční rizika spojená s využíváním veřejných prostředků na úrovni regionálních a místních samospráv bylo v rámci projektu „Mapování rizik korupce v regionech“ zhotoveno několik dílčích analýz, které problematiku korupčních rizik na úrovni samospráv posuzují z jednotlivých pohledů a prostřednictvím odlišných sociologických metod a nástrojů. 

Závěry těchto analýz umožnily projektovému týmu získat kontextový rámec a podrobnější přehled ohledně situace v oblasti prevence a boje s korupcí na regionální a místní úrovni. Syntézu dílčích závěrů a z ní plynoucí doporučení předkládáme v ucelené formě ve Finální zprávě se závěry kvantitativních a kvalitativních šetření, obsahového monitoringu a výstupů dotazníkového šetření, jejíž plné znění znění si můžete přečíst zde.