Spolek ASTRA vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu

Astra ČR logo

Chceme vás informovali, že spolek ASTRA, jehož posláním je oblast rozvoje občanské společnosti, demokracie, transparentnosti a boje proti korupci, vypsal v rámci projektu „Mapování rizik korupce v regionech“ veřejnou zakázku malého rozsahu „Příprava a realizace on-line dotazníkového sociologického šetření na území ČR“.

Bližší informace naleznete v přiložených dokumentech: výzva k podání nabídky a její příloha obsahující specifikaci předmětu plnění.

V případě dotazů se neváhejte obrátit na kontakty uvedené ve výzvě.

*Vzhledem k narůstajícím doplňujícím dotazům od dodavatelů jsme se rozhodli prodloužit lhůtu pro podání nabídek do 24. 4. 2018 do 16:00.

 

Souhrn otázek, které nám byly položeny včetně našich odpovědí:

Otázka č. 1

 Vzorek musí být reprezentativní vůči populaci ČR podle pohlaví, musí zahrnovat vyvážené zastoupení osob v produktivním věku od 18 do 65 let a rovnoměrné zastoupení osob dle jejich nejvyššího dosaženého vzdělání a zastávané funkce. Máte v této oblasti k dispozici nějaké kvóty (jaké si představujete složení vzorku)? Jak mám chápat zastávané funkce, koho bychom mohli v samosprávných orgánech a MAS oslovovat?

Odpověď na otázku č. 1 

Kvótní zastoupení jsme nestanovovali, necháme na návrhu dodavatele tak, aby byly zahrnuty jednotlivé skupiny vyváženě (ne nezbytně naplněním konkrétní kvóty jako ukazatele). Předpokládáme, že na úřadech bude převažovat skupina zaměstnankyň nad zaměstnanci (i když asi ve vedoucích pozicích je tomu naopak), chtěli bychom však, aby byly v průzkumu zastoupeny obě skupiny, i když ne nutně v počtu reflektujícím reálný poměr na daném úřadě).  Obdobně je tomu z hlediska zastávané funkce – tedy řadové funkce i funkce na pozicích vedoucího všech úrovní . Snahou je mít nejen názor nejvyššího vedení úřadu, ale i referentů z různých oborů agend (odborů úřadu).

Pokud jde o MAS, chtěli bychom zachovat vyvážené zastoupení veřejné správy, soukromé sféry a NNO, tak jak by mělo být dle pravidel MAS s tím, že by dotazník směřoval na povinné orgány MAS (Programový výbor/Představenstvo, Kontrolní komise a Výběrová komise).

 

Otázka č. 2 

Máte k dispozici nějakou databázi kontaktů na zaměstnance samosprávy a MAS, kterou bychom mohli využít? Pokud chcete dotazník distribuovat online, je potřeba jej respondentům zaslat na email s průvodním dopisem a odkazem na průzkum.

 Odpověď na otázku č. 2 

Ohledně databáze kontaktů – ve spolupráci s MMR si kontakty vyžádáme dle vytipovaného vzorku s tím, že budeme muset postupovat tak, abychom nenarušili princip anonymity (a to i uvnitř úřadu).

 

Otázka č. 3 

Maximální cena – uvedená cena je vzhledem k cílové skupině nereálná. To se týká jakéhokoli vzorku z uvedené cílové skupiny, pokud by měl být reprezentativní podle vašeho zadání, provedení výzkumu je násobně náročnější.

Odpověď na otázku č. 3 

Uvedená cena je konečná. Vzhledem k tomu, že se jedná o součást projektu, který má předem připravený  a schválený rozpočet, není z naší strany možné rozpočet navýšit.

 

Otázka č. 4 

Poptáváte online výzkum, ale požadujete kontrolu tazatelů? V jaké fázi bychom měli zapojit tazatele?

Odpověď na otázku č. 4 

Tazatelé a práce s nimi je uvedena pro případ, že by bylo přistoupeno k doplňujícímu šetření tazatelů (v rámci stanovené ceny), což nevylučujeme. Při výhradním provádění on-line šetření – což předpokládáme bude převažující přístup, není tato položka relevantní.

 

Otázka č. 5 

Jaká opora výběru platí pro určení rovnoměrného zastoupení ve funkci? Jaké funkci?

Odpověď na otázku č. 5 

Cílem stanovení tohoto kritéria bylo aby byly zařazeny různé funkce všech úrovní – tedy řadové funkce i funkce na pozicích vedoucích. Snahou je mít nejen názor nejvyššího vedení úřadu, ale i referentů z různých oborů agend (odborů úřadu).

 

Otázka č. 6 

Poskytnete dodavateli k dispozici seznam kontaktů lidí, kteří mají být oslovováni, nebo si dodavatel musí zajistit kontakty sám? 

Odpověď na otázku č. 6 

Kontakty dodáme dle vytipovaného vzorku. Samozřejmě počítáme s tím, že odkazy na průzkum by měly být rozeslány konkrétním zaměstnancům/pozicím, nikoli distribuovány přes nadřízené.

 

Otázka č. 7 

V zadávací dokumentaci je požadavek na „Formulaci záruky kvality výsledného datového souboru z hlediska reprezentativity a rozsahu vzorku“.

U této metody dotazování – rozesílání otevřeného prolinku na dotazník e-mailem – nelze předem garantovat ani návratnost ani reprezentativnost. Takový průzkum má charakter ankety a tudíž není možné výsledky zobecňovat na celou cílovou populaci. Podle takových výsledků nelze seriózně říci, jaký podíl zaměstnanců místních a krajských úřadů se setkal s korupcí a jaký nikoliv.

Aby byl takový průzkum reprezentativní, museli bychom předem znát přesnou strukturu cílové populace podle relevantních kritérií. Např. seznam zaměstnaneckých pozic příslušných úřadů, ve kterých je možné setkat se s korupčními tlaky.

Pokud nemáte strukturu vámi poptávané cílové skupiny k dispozici, mělo by být součástí zadávací dokumentace její zjištění. Na základě takového podkladu by následně byly stanoveny kvóty pro vytvoření reprezentativního sběru dat.

Link s dotazníkem by měl být posílán adresně na každého respondenta zvlášť, nikoliv hromadný link, například tajemníkům s žádostí, aby ho sami rozdistribuovali. To však předpokládá shromáždění příslušných e-mailových kontaktů. 

Odpověď na otázku č. 7 

Cílem je, aby byly zařazeny různé funkce všech úrovní – tedy řadové funkce i funkce na pozicích vedoucích. Snahou je mít nejen názor nejvyššího vedení úřadu, ale i referentů z různých oborů agend (odborů úřadu).

Vaše poznámky k ne/možnosti zajištění záruky kvality výsledného datového souboru z hlediska reprezentativity a rozsahu vzorku jsou samozřejmě velmi relevantní. Zjištění struktury poptávané cílové struktury je nedílnou součástí obdobného průzkumu. Domnívám se, že by mělo být možné od příslušných státních orgánů získat přinejmenším některé informace o struktuře cílové populace. Nicméně způsob jejího zjištění je právě na každém jednotlivém dodavateli. Pokud se domníváte, že není možné  formulovat záruku kvality výsledného datového souboru z hlediska reprezentativity a rozsahu vzorku, uveďte to v nabídce a my s tím následně budeme příslušně pracovat.