Jak dopadlo stávající programové období z hlediska transparentnosti a nastavení mechanismů předcházení korupčního jednání?

Astra ČR logo

Česká republika pomalu vstupuje do nového programového období 2021–27. Transparency International přitom měla možnost v rámci projektu Mapování rizik korupce v regionech hodnotit stávající programové období (2014–20) z hlediska transparentnosti celého procesu a nastavení mechanismů předcházení korupčnímu jednání v rámci regionální vlády a administrativy. Níže uvádíme vybraná doporučení pro subjekty implementační struktury, zejména pro MMR jako národního koordinátora a gestora oblasti regionální politiky.

Hodnotili jsme Strategii pro boj s podvody a korupcí v rámci čerpání fondů SSR v období 2014–2020

V rámci budoucích aktualizací této Strategie doporučujeme orgánům implementační struktury zavádět následující opatření:

 1. zvyšovat transparentnost (včas a přehledně zveřejňovat informace) všech subjektů implementační struktury;
 2. sdílet zkušenosti s identifikací rizik podvodů i jejich řešením;
 3. prosazovat zavádění etických kodexů, podporovat oznamování podezření na podvodné jednání, zvyšovat ochranu oznamovatelů.

Hodnotili jsme snižování příležitosti ke korupci prostřednictvím nastavování vnitřních pravidel

V rámci prevence korupčního jednání doporučujeme samosprávným celkům:

 1. vytvářet, pravidelně aktualizovat (dle nově vzniklé legislativy) a vyhodnocovat plnění protikorupční strategie, sdílet výsledky hodnocení; přidělit agendu etiky a prevence korupce konkrétnímu zaměstnanci;
 2. zavést mechanismus ohlašování korupce vč. systému ochrany oznamovatelů;
 3. ustanovit nulovou toleranci darů v pravidlech úřadu, zajistit nestrannost veřejných činitelů v rámci přidělování dotací či veřejných zakázek.

Hodnotili jsme efektivitu přerozdělování veřejných prostředků

V oblasti dotací doporučujeme krajům:

 1. klást důraz na tvorbu a zveřejňování střednědobých koncepcí, snížit celkový objem obecných dotací a využívat prostředky z dotačních titulů tak, aby financovaly velké investiční a strategické projekty;
 2. umožnit příjemcům lépe strategicky plánovat a snížit administrativní zátěž spojenou
  s neúspěšnými projekty, přidělené dotace řádně veřejně odůvodňovat;
 3. předcházet situacím, kdy do výběru podpořených projektů mohou vstupovat subjektivní preference a osobní vazby.

Hodnotili jsme zveřejňování informací na regionální úrovni

V oblasti zvyšování transparentnosti doporučujeme:

 1. přehledně a stručně zveřejňovat výsledky hlasování jednotlivých členů zastupitelstva;
 2. zveřejňovat informace o veřejných zakázkách včetně veškerých souvisejících dokumentů, rozklikávací rozpočet a transparentní účty;
 3. zpřístupnit seznam (spolu)vlastněných společností včetně informací o jejich správě a hospodaření (přijatých dotacích, složení správních a dozorčích rad, aj.).

Hodnotili jsme vzdělávání zástupců místních a regionálních samospráv

V oblasti protikorupčního jednání doporučujeme:

 1. prohlubování protikorupčních znalostí zastupitelů i úředníků na pravidelné bázi;
 2. vzdělávání v oblasti veřejných zakázek, kde se často projevuje nedostatek odborných zkušeností a nízká kvalifikovanost;
 3. Pravidelná školení pro zvyšování participace a osvojení mechanismů oznamování korupce.

Dvouletý projekt Mapování rizik korupce v regionech si kladl za cíl přispět ke zvyšování transparentnosti veřejné správy v souladu s tematickým cílem 11 Dohody o Partnerství cestou systematického snižování korupčních příležitostí, vzdělávání reprezentantů samospráv a zaváděním principů otevřeného vládnutí a podpory občanské participace. Projekt byl zpracován spolkem ASTRA – Asociace pro transparentnost, z.s., v rámci Operačního programu Technická pomoc (reg. č. CZ.08.1.125/0.0/16_004/0000092).