Analýza korupčních rizik z pohledu občanské a odborné veřejnosti

Astra ČR logo

Téma korupce na úrovni regionů a obcí je v České republice dlouhodobě opomíjené a přehlížené. A to přes to, že se často jedná o nejbližší a bezprostřední kontakt s těmito negativními sociálními jevy. Lokální případy korupce a klientelismu a jejich vnímání přitom hrají jednu ze základních rolí vztahu občana k celému společenskému systému, státu a demokracii.

Korupční kauzy a klientelistické vazby se zároveň stávají ústředními politickými tématy místních samospráv, určují nejen mantinely politického klání, ale například v případě dnes poměrně častého zneužívání (a tedy i následného propadnutí) dotací zásadním způsobem ovlivňují ekonomiku i život v samotných obcích.

Osobní postoje, názory a vnímání korupce jsou nepostradatelnou součástí analýzy celého problému. Vedle tvrdých, ale často „suchých“ dat, která přinášejí informace o výskytu korupčního jednání, je osobní výpověď občanů, kteří se korupci věnují ze své profese, aktivismu či jí byli dokonce postiženi, nezastupitelná. Často se ukazují rozdíly mezi proklamovaným a konkrétně žitým, ukazují se reálné dopady nastavených pravidel.

Nepřehlédnutelnou roli ve výskytu klientelistického a korupčního prostředí hrají sociální a ekonomická specifika jednotlivých regionů a měst. Lze vypozorovat specifika regionálních center, stejně jako menších obcí.

Výstupy semi-strukturovaných rozhovorů ale neukazují jen rozdíly jednotlivých regionů. Naopak často lze vysledovat podobné problémy napříč regiony. Například v Ústeckém, Moravskoslezském, ale částečně i Plzeňském kraji jsou jedny z nejmarkantnějších projevů korupčního jednání (které generují další) naplno spjaty se zdejšími problémy pramenícími z nezaměstnanosti a krize dostupného bydlení. Aktéři korupce zde na těchto problémech parazitují a významně je prohlubují.

Obecně lze říci, že situace se za posledních několik let, dle názoru většiny dotazovaných ze všech regionů, přeci jen zlepšila. Doba, kdy korupce a klientelismus byly přehlíženy, již skončila a leckde byly přijaty skutečně účinné nástroje k jejich omezení, bohužel někde více či méně pouze deklarativně. I přes zlepšení občané stále narážejí na problémy při získávání některých informací, pozorují nepotismus ve veřejné správě nebo ohýbání veřejných zakázek. Velkým problémem jsou v řadě regionů také dotace, které mají sloužit ke zvýšení kvality obyvatel, ale často se stávají lákavou kořistí aktérů korupčního jednání.

Nejen studium jednotlivých kauz z regionů, ale i naslouchání těm, kteří se jim věnují, může zásadním způsobem pomoci identifikovat vedle korupčních rizik i další lokální problematiku. Naslouchání lidem žijícím v regionech, kteří se s korupcí a klientelismem setkávají bezprostředně a „z první ruky“, je nenahraditelnou součástí boje proti těmto negativním sociálním jevům a může vést k ozdravení nejen regionů, ale i celé české společnosti.

Celou analýzu a výstupy ze strukturovaných rozhovorů si můžete přečíst zde.