Zásady zpracování osobních údajů

Astra ČR logo

Tyto zásady se vztahují na naše spolupracovníky, příznivce a kohokoli jiného, kdo se na nás obrátí.

 

Právní základ zpracování a účel zpracování

Jelikož nám při spolupráci s ASTRA – Asociace pro transparentnost, z. s., IČO: 056 41 632, se sídlem Sokolovská 260/143, Libeň, 180 00 Praha 8, spolkem zapsaným u Městského soudu v Praze pod sp. zn. L 69941 (dále jen „správce“), poskytujete své osobní údaje, dovolte nám blíže vysvětlit, jak s Vašimi osobními údaji zacházíme.

Shromážděné údaje využíváme za účelem plnění právních povinností správce podle předpisů o ochraně osobních údajů, nebo pokud to bude nezbytné k ochraně práv a právních nároků správce, resp. pro účely oprávněných zájmů správce nebo jiných osob.

Pokud se účastníte akcí organizovaných správcem, rádi bychom vás informovali, že na takové akci může dojít k pořízení fotografií, popř. videozáznamů, a to za účelem informovat o proběhlé akci širší veřejnost a zveřejnit je na našich webových stránkách, sociálních sítích, popř. v jiných materiálech (např. ve výroční zprávě). Primárním úmyslem v tomto případě není zpracování Vašich osobních údajů, pokud si ale nepřejete, aby došlo ke zpracování Vašich osobních údajů zachycených fotografiemi nebo videozáznamy, kdy je Vaše podoba rozlišena od ostatních účastníků akce, bude-li to objektivně možné, takto pořízený záznam odstraníme.

 

Jaké osobní údaje o vás zpracováváme a z jakých zdrojů?

Budeme o vás zpracovávat osobní údaje, které nám sami poskytnete. Jedná se o tyto osobní údaje: jméno, příjmení, popř. akademický titul, pohlaví, adresa bydliště, datum a místo narození, telefonní číslo, e-mailovou adresu, číslo bankovního účtu, a dále přehled a obsah naši vzájemné e-mailové a písemné komunikace. Nezpracováváme žádné Vaše citlivé údaje.

V odůvodněných případech shromažďujeme údaje z jiných zdrojů, a to z veřejně dostupných zdrojů (např. veřejných rejstříků, Internet), jsou-li takové údaje nezbytně nutné k poskytnutí našich služeb či vystavení některých dokladů (např. účetní doklad).

 

Komu budeme Vaše údaje předávat?

K Vašim osobním údajům mohou získat přístup v určitém rozsahu (i) osoby, které pro nás vykonávají podpůrné činnosti, např. provozovatelé našich IT systémů, (ii) osoby zajišťující pro nás rozesílku e-mailů, pokud takové osoby budeme využívat, (iii) provozovatelé našich záložních serverů a datových záloh, (iv) naši právní, ekonomičtí a daňoví poradci a auditoři. Všechny tyto subjekty mohou zpracovávat osobní údaje jen na základě smlouvy a jen pro výše uvedené účely.

 

Jak dlouho budeme údaje o vás zpracovávat?

Vaše osobní údaje budou zpracovány a uchovávány po dobu, po kterou budete mít zájem o podporu naší činnosti, poté budou uchovávány ještě po dobu 10 let, ledaže právní předpisy stanoví delší dobu archivace údajů, nebo vyskytne-li se v souvislosti spor či jiný problém a je-li tak nutné k vymáhání našich právních nároků.

 

Kde se budou vaše údaje zpracovávat?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v našich interních počítačových systémech, které podléhají zabezpečení fyzickému, softwarovému a systémovému.

 

Poučení o vašich právech

Upozorňujeme vás, že nejste povinni nám jakékoliv údaje poskytnout a jejich poskytnutí je dobrovolné.

Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“):

Upozorňujeme, že máte právo u naší organizace jakožto správce Vašich osobních údajů:

  1. požadovat přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme, čímž se rozumí právo získat od naší organizace jakožto správce potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím uvedeným v článku 15 GDPR,
  2. požadovat opravu osobních údajů, které o vás zpracováváme, pokud jsou nepřesné nebo neaktuální. V případě změny Vašich osobních údajů, zejména jména a příjmení, e-mailové adresy nebo telefonního čísla nám, prosím, dejte nám vědět o této změně. S přihlédnutím k účelům zpracování máte v některých případech právo požadovat také doplnění neúplných osobních údajů,
  3. požadovat výmaz osobních údajů v případech, které jsou upraveny v článku 17 GDPR.
  4. požadovat omezení zpracování údajů v případech, které jsou upraveny v článku 18 GDPR,
  5. získat osobní údaje, které se vás týkají ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a máte právo předat tyto údaje jinému správci, a to za podmínek a s omezeními uvedenými v článku 20 GDPRa
  6. máte právo vznést námitku proti zpracování ve smyslu článku 21 GDPRz důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace.

Pokud obdržíme Vaši žádost ve smyslu předchozího odstavce, budeme vás informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce.

Pokud bychom nepřijali opatření, o které požádáte, jsme povinni vás informovat bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí Vaši žádosti o důvodech nepřijetí takového opatření.

Upozorňujeme v této souvislosti, že v určitých případech stanovených Nařízením nejsme povinni zcela nebo zčásti Vaší žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li Vaše žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech vám můžeme (i) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo (ii) odmítnout žádosti vyhovět.

Pokud obdržíme Vaši žádost, ale budeme mít důvodné pochybnosti o Vaší totožnosti, můžeme vás požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení vaší totožnosti.

Dále vás upozorňujeme, že v případě, kdy se domníváte, že naše organizace zpracovává vaše osobní údaje neoprávněně či jinak porušuje Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, tedy Úřadu pro ochranu osobních údajů či máte právo požádat o soudní ochranu.

 

Kontaktní informace správce

ASTRA – Asociace pro transparentnost, z. s.

Sokolovská 260/143

180 00 Praha 8

E-mail: posta@astracr.cz