Prvotní zpráva a analýza dat dotazníkového šetření

Astra ČR logo

Analýza dat zpracovává výsledky dotazníkového šetření, které proběhlo na podzim 2018. Jeho cílem  bylo získat širokou datovou základnu pro zmapování postojů, znalostí, dovedností a zkušeností zaměstnanců a volených zástupců regionálních a místních samospráv v problematice korupčních rizik a jejich projevů.

Analýza přináší jejich prvotní interpretaci, kdy jsou  data nejdříve prezentována za všechny regiony dohromady a poté za jednotlivé kraje. Následně je provedena dekompozice dat na základě kritéria souvisejícího s velikostí obce. Lze se domnívat, že četnější problematika korupce bude korelovat s velikostí obce. Analýza je také nepravidelně doplňována i o další proměnné, které mohou sledovaný jev přiblížit (např. věk či vzdělání).

Získaná data budou v následné fázi podrobena dalšímu zkoumání, kdy se pracovní skupina projektu zaměří především na formulaci  relevantních závěrů a doporučení. Celou analýzu si můžete přečíst zde.