Kvantitativní analýza v oblasti prevence a řešení korupce na regionální a místní úrovni

Astra ČR logo

S korupcí se v České republice samozřejmě nesetkáváme jen na celostátní úrovni. Je přítomna i v regionálních orgánech a institucích. Má ale stejný rozsah a formu, stejné dopady? I to jsou  otázky, na které se snaží najít odpověď kvantitativní analýza výskytu, prevence a řešení případů korupce na úrovni regionů a obcí. Její součástí je i analýza grantových programů krajů, projektů spolufinancovaných EU a práce Místních akčních skupin (MAS).

Příprava a realizace průzkumu ukázaly, že závažnou překážkou pro formulování jasných závěrů a doporučení je malá dostupnost podrobných dat na úrovni krajů a obcí, nízká míra jejich zveřejňování, malý podíl otevřených dat či jejich nesystematičnost.

Cílem analýzy tak bylo nejen přehledným způsobem shromáždit dostupné informace z řady zdrojů, ale především identifikovat příklady dobré praxe na úrovni krajů, měst a obcí v oblasti integrity a transparentnosti postupů a možnosti ke zlepšení.

„Protikorupční opatření vytvářená na celostátní úrovni nemusí vyhovovat lokálním potřebám, pokud ani přesně nevíme, jaké tyto potřeby jsou a jakým problémům čelí kraje a obce, jejich vedení i občané,“ dodává Ivana Dufková, projektová manažerka Asociace pro transparentnost (ASTRA).

Co se podařilo?

  • Byly identifikovány problémové tematické oblasti a regiony, ve kterých je třeba se zaměřit na zvyšování transparentnosti a implementaci protikorupčních opatření.
  • Rovněž byly zdůrazněny příklady dobré praxe na úrovni krajů, měst a obcí, které efektivně bojují s korupcí a rozvíjejí transparentnost práce samosprávy.
  • Analýza představila různé sady indikátorů a hodnotících kritérií, které se pro výzkum v této oblasti dosud využívaly a které lze dále rozvíjet.
  • V rámci analýzy korupčních trestných činů byly o konkrétní poznatky z úrovně samospráv rozšířeny statistické údaje a žebříčky, které přispěly k hlubšímu porozumění problematiky korupce na této úrovni a poukázaly na vysoká rizika především v oblasti veřejných zakázek.

Na co je potřeba se zaměřit?

  • Naplňování projektů spolufinancovaných z fondů EU není často plně realizováno a kontrolováno, chybí informace o jejich pravidlech a přínosech mezi volenými členy orgánů samospráv i veřejností.
  • Informace sice zveřejňovány jsou, ale často jsou pro laika těžko dohledatelné a nepřehledné, což blokuje veřejnou kontrolu, a tedy nepřispívá k transparentnosti práce jednotlivých subjektů a postupů.
  • Některé mechanismy a opatření zbytečně navyšují administrativní zátěž.

Celou analýzu si můžete přečíst zde.